Effeko sp. z o.o., NIP 7811913583, REGON: 362204038, KRS: 0000569721, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy: 50 000 PLN, siedziba: Polska, woj. wielkopolskie

Kontakt
tel.: (61) 307 28 40 
fax: (61) 666 00 32

Adres

ul. J. Słowackiego 38A/15

60-825 Poznań

Powrót

Instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego muszą spełniać wymagania wynikające z najlepszych dostępnych technik (tzw. standard BAT), nie mogą także powodować przekroczenia tzw. granicznych wielkości emisyjnych.

Sankcje:

Zgodnie z art. 365. ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska wojewódzki inspektor ochrony środowiska ma obowiązek wstrzymania, w drodze decyzji, użytkowania instalacji eksploatowanej bez wymaganego pozwolenia zintegrowanego. Ponadto eksploatacja instalacji bez wymaganego pozwolenia zintegrowanego lub z naruszeniem jego warunków podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności, albo grzywny (art. 351 ust. 1 ww. ustawy).

 

Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego związane jest także  z uiszczeniem dodatkowej opłaty (poza opłatą skarbową) jest to tzw. opłata rejestracyjna, która naliczana jest w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., po. 1183) w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych.

 

Koszt opracowania wniosku o uzyskanie decyzji ustalany jest indywidualnie.

Wszystkie sprawy prowadzimy do końca, czyli do momentu wydania decyzji przez organ prowadzący sprawę.

Pozwolenia zintegrowane

Zgodnie z artykułem 201 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska pozwolenie zintegrowane wymagane jest dla instalacji, których funkcjonowanie ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Rodzaje instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego określone są w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. 2014 poz. 1169).

Pozwolenie zintegrowane zastępuje następujące pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii:

  • na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

  • na emitowanie hałasu do środowiska,

  • na wytwarzanie odpadów (wraz z zezwoleniami na odzysk, unieszkodliwianie, transport i gromadzenie odpadów),

  • wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi (wraz z określeniem warunków poboru wody),

  • na emitowanie pól elektromagnetycznych.

 

Zgodnie z art. 203 ustawy Prawo ochrony środowiska, instalacje położone na terenie jednego zakładu obejmuje się jednym pozwoleniem zintegrowanym. Jednakże na wniosek prowadzącego instalacje, odrębnymi pozwoleniami zintegrowanymi można objąć odrębne instalacje na terenie jednego zakładu. Na wniosek prowadzącego instalacje, pozwoleniem zintegrowanym można objąć instalacje niewymagające pozwolenia zintegrowanego, położone na terenie tego samego zakładu, co instalacja wymagająca takiego pozwolenia, ustalając dla nich warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii na zasadach określonych dla pozwoleń: na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza; wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi; na wytwarzanie odpadów oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód.

 

 

Imię/ Nazwa firmy
Numer telefonu
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Napisz wiadomość

Skontaktujemy się

Imię/ Nazwa firmy
Numer telefonu
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Napisz wiadomość

Skontaktujemy się

Imię/ Nazwa firmy
Numer telefonu
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Napisz wiadomość

Skontaktujemy się