Effeko sp. z o.o., NIP 7811913583, REGON: 362204038, KRS: 0000569721, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy: 50 000 PLN, siedziba: Polska, woj. wielkopolskie

Kontakt
tel.: (61) 307 28 40 
fax: (61) 666 00 32

Adres

ul. J. Słowackiego 38A/15

60-825 Poznań

Powrót

Z dniem 1 stycznia 2018 r. powstał także nowy centralny organ zajmujący się gospodarką wodno-ściekową tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Celem jego utworzenia było przejęcie dotychczasowych zdań i kompetencji Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. 
Tym samym powstała nowa struktura zarządzania wodami w Polsce: 
•    Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej 
•    Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej 
•    Prezes Wód Polskich 
•    Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich 
•    Dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich 

Obecnie pozwolenie wodnoprawne w przypadku przedsięwzięć lub instalacji zawsze znacząco oddziaływującej  na środowisko wydaje dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich. W pozostałych przypadkach decyzje wydaje dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich. 

Sankcje:
Za brak wymaganego pozwolenia wodnoprawnego lub za przekroczenie warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym zgodnie z art. 476 ustawy Prawo Wodne podlega się karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. 
Brak pozwolenia na działalność, która związana jest z tzw. usługami wodnymi (np.: wprowadzanie ścieków do ziemi) pośrednio skutkuje również zwiększeniem opłat za usługi wodne).
Koszt opracowania wniosku o uzyskanie decyzji ustalany jest indywidualnie.
Wszystkie sprawy prowadzimy do końca, czyli do momentu wydania decyzji przez organ prowadzący sprawę.

 

Pozwolenia wodnoprawne

Ustawa z dnia 20  lipca 2018 r. Prawo wodne przewiduje szereg przypadków, w których działalność przedsiębiorców wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Do dnia 31 grudnia 2017 r. obowiązek ten regulowała ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. 
Obecnie pozwolenie wodnoprawne wymagane jest m. in. na:  
•    usługi wodne;
•    szczególne korzystanie z wód;
•    wykonanie urządzeń wodnych.
Pod pojęciem usług wodnych rozumie się (art. 35 ust 1 ustawy Prawo wodne):
„Usługi wodne - polegają na zapewnieniu gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą możliwości korzystania z wód w zakresie wykraczającym poza zakres powszechnego korzystania z wód, zwykłego korzystania z wód oraz szczególnego korzystania z wód.”
Pozwolenia wodnoprawne w przypadku przedsiębiorstw dotyczą najczęściej trzech przypadków szczególnego korzystania z wód tj. poboru wód z własnego ujęcia, odprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu, ziemi lub wód lub odprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi.

 

Imię/ Nazwa firmy
Numer telefonu
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Napisz wiadomość

Skontaktujemy się

Imię/ Nazwa firmy
Numer telefonu
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Napisz wiadomość

Skontaktujemy się

Imię/ Nazwa firmy
Numer telefonu
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Napisz wiadomość

Skontaktujemy się