Effeko sp. z o.o., NIP 7811913583, REGON: 362204038, KRS: 0000569721, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy: 50 000 PLN, siedziba: Polska, woj. wielkopolskie

Kontakt
tel.: (61) 307 28 40 
fax: (61) 666 00 32

Adres

ul. J. Słowackiego 38A/15

60-825 Poznań

Powrót

Posiadamy również doświadczenie w przygotowaniu wniosków o decyzje o uznanie substancji oraz przedmiotów za produkt uboczny. Zasady uznania odpadu za produkt uboczny opisane zostały w art. 10 – 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie dla firm produkcyjnych, w których dotychczas występował problem z zagospodarowaniem odpadów po produkcyjnych.

Koszt opracowania wniosku o uzyskanie decyzji ustalany jest indywidualnie.

Wszystkie sprawy prowadzimy do końca, czyli do momentu wydania decyzji przez organ prowadzący sprawę.

 

Sankcje:

Zgodnie z art. 194, ust. 1, p. 4) oraz ust. 3 ustawy o odpadach administracyjna kara pieniężna za przetwarzanie odpadów bez wymaganego zezwolenia lub gospodarowanie  odpadami niezgodnie
z posiadanym zezwoleniem wynosi od 1 000 do 1 000 000 zł.

Zgodnie z art. 195. ustawy o odpadach kto transportuje odpady bez uzyskania zezwolenia na transport odpadów lub wpisu do rejestru podlega administracyjnej karze pieniężnej
w wysokości od 2000 do 10 000 zł.

Gospodarka odpadami

Przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska przewidują w zależności od rodzaju prowadzonej działalności oraz jej skali, obowiązek uzyskania następujących decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami:

  • pozwolenie na wytwarzanie odpadów,

  • zezwolenie na przetwarzanie odpadów,

  • zezwolenie na zbieranie odpadów.

 

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska, pozwolenie na wytwarzanie odpadów wymagane jest wyłącznie w przypadku wytwarzania odpadów w związku z funkcjonowaniem instalacji. Zgodnie z definicją przedstawioną w ustawie Prawo ochrony środowiska, za instalację uważa się:

  • „stacjonarne urządzenie techniczne,

  • zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie,

  • budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja powoduje emisję.”

Dodatkowo, ilości wytwarzanych odpadów w związku z eksploatacją instalacji muszą przekraczać 1 Mg odpadów niebezpiecznych i / lub 5 000 Mg odpadów innych niż niebezpieczne w skali roku.

 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z późn. zm.), działalność polegająca na zbieraniu odpadów oraz przetwarzaniu odpadów podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia. Zezwolenie wydawane jest w formie decyzji, przez organ właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

Pojęcia zbierania i przetwarzania odpadów zdefiniowano w art. 3 Ustawy o odpadach:

„5) Zbieranie odpadów - rozumie się przez to gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów, o którym mowa w pkt 5 lit. b.”

„21) Przetwarzanie - rozumie się przez to procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie;”

 

 

Imię/ Nazwa firmy
Numer telefonu
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Napisz wiadomość

Skontaktujemy się

Imię/ Nazwa firmy
Numer telefonu
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Napisz wiadomość

Skontaktujemy się

Imię/ Nazwa firmy
Numer telefonu
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Napisz wiadomość

Skontaktujemy się