Effeko sp. z o.o., NIP 7811913583, REGON: 362204038, KRS: 0000569721, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy: 50 000 PLN, siedziba: Polska, woj. wielkopolskie

Kontakt
tel.: (61) 307 28 40 
fax: (61) 666 00 32

Adres

ul. J. Słowackiego 38A/15

60-825 Poznań

Powrót

Zgodnie z przepisami przejściowymi ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach istnieje obowiązek corocznego sporządzania „rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach
i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi” (dawniej sprawozdania OPAK 1, 2, 3 oraz OŚ-OP1). Sprawozdanie należy składać do urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorstwa, do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Sprawozdanie w tej formie składane będzie do czasu utworzenia tzw. BDO, czyli „Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami”. Od momentu jej uruchomiania sprawozdanie z zakresu gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi składane będzie w formie elektronicznej. Zgodnie z art. 108 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym termin utworzenia BDO przesunięto do 24 stycznia 2018 r.

Oferujemy przygotowanie wymienionego wyżej zestawienia na podstawie prowadzonej ewidencji opakowań oraz innych otrzymanych od Państwa informacji.

Sankcje:

Za niezłożenie lub nieterminowe złożenie sprawozdań nakładana jest kara grzywny.

Ewidencja i sprawozdawczość opakowań

Na podstawie art. 22 Ustawy o gospodarce opakowaniami
i odpadami opakowaniowymi, wprowadzający produkty w opakowaniach jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji w formie pisemnej albo w systemie teleinformatycznym, obejmującą informacje o masie opakowań, w których wprowadził do obrotu produkty w danym roku kalendarzowym.

Przepisy w żaden sposób nie określają dodatkowych wymagań co do formy prowadzonej ewidencji, w tym nie określono żadnego wzoru formularza przeznaczonego do ewidencji opakowań oraz częstotliwość jej aktualizacji.

Oferujemy prowadzenie ewidencji opakowań w formie, która w pełny oraz przejrzysty sposób pozwoli Państwu wykazać realizację tego obowiązku np. w trakcie kontroli organów ochrony środowiska.

W ramach prowadzonej ewidencji oferujemy również pomoc przy:

  • kwalifikacji opakowań do różnych kategorii materiałowych,

  • rozstrzygnięciu czy opakowania należy uznać za wprowadzone wraz z produktami do obrotu,

  • kwalifikacji opakowań jednomateriałowych oraz  wielomateriałowych,

  • wyborze organizacji odzysku lub tzw. porozumienia, które mogą dla Państwa realizować ustawowe obowiązki odzysku i recyklingu oraz publicznych kampanii edukacyjnych.

 

Imię/ Nazwa firmy
Numer telefonu
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Napisz wiadomość

Skontaktujemy się

Imię/ Nazwa firmy
Numer telefonu
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Napisz wiadomość

Skontaktujemy się

Imię/ Nazwa firmy
Numer telefonu
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Napisz wiadomość

Skontaktujemy się