Effeko sp. z o.o., NIP 7811913583, REGON: 362204038, KRS: 0000569721, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy: 50 000 PLN, siedziba: Polska, woj. wielkopolskie

Kontakt
tel.: (61) 307 28 40 
fax: (61) 666 00 32

Adres

ul. J. Słowackiego 38A/15

60-825 Poznań

Powrót

Zgodnie z przepisami przejściowymi ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach istnieje obowiązek corocznego sporządzania „zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów”.

Sprawozdanie należy składać do urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Wzór sprawozdania znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach. Podmiot zobligowany do sporządzenia przedmiotowego sprawozdania wypełnia tylko te działy, które go dotyczą i tylko te działy przesyła do urzędu.

Sprawozdanie w tej formie składane będzie do czasu utworzenia tzw. BDO, czyli „Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami”. Od momentu jej uruchomiania sprawozdanie z zakresu odpadów wytworzonych składane będzie w formie elektronicznej. Zgodnie z art. 108 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym termin utworzenia BDO przesunięto do 24 stycznia 2018 r.

Sankcje:

Zgodnie z art. 180 Ustawy o odpadach, kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi ewidencji odpadów albo prowadzi tę ewidencję w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym, podlega karze grzywny.

Za niezłożenie lub nieterminowe złożenie sprawozdań nakładana jest kara grzywny.

Ewidencja i sprawozdawczość odpadów

Odpady wytwarzane klasyfikuje się do odpowiedniej grupy, podgrupy i rodzaju nadając identyfikujący kod odpadu. Pełną listę kodów odpadów można znaleźć w załączniku do  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1923). Do klasyfikacji stosuje się poniższe zasady:

  • w pierwszej kolejności odpady klasyfikuje się wg źródła powstawania do grup 1 – 12 oraz 17-20 wyłączając kody z końcówką „99”,

  • jeżeli nie można przypisać odpadu do wymienionych grup, klasyfikujemy go do grup 13-15,

  • jeżeli również te grupy są nieodpowiednie, dla danego odpadu – wybieramy grupę 16 – odpady nieujęte w innych grupach,

  • dopiero w przypadku, gdy również grupa 16 nie odpowiada charakterowi danego odpadu – należy powrócić do grupy właściwej według źródła powstania i przypisać kod odpadu z końcówką „99”.

Zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach posiadacz odpadów jest zobligowany do prowadzenia na bieżąco ilościowej
i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów. Ewidencję odpadów należy prowadzić w oparciu o 2 podstawowe dokumenty:

  • kartę przekazania odpadu (KPO),

  • kartę ewidencji odpadu (KEO).

Wzory dokumentów określone są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

W ramach współpracy oferujemy kompleksowe prowadzenie ewidencji odpadów, w tym:

  • klasyfikację wytwarzanych odpadów do odpowiednich kodów określonych w katalogu odpadu,

  • generowanie dokumentów KPO oraz KEO,

  • kontakt z odbiorcami odpadów oraz uzyskiwanie odpowiednich informacji na potrzeby prowadzonej ewidencji.

 

Imię/ Nazwa firmy
Numer telefonu
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Napisz wiadomość

Skontaktujemy się

Imię/ Nazwa firmy
Numer telefonu
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Napisz wiadomość

Skontaktujemy się

Imię/ Nazwa firmy
Numer telefonu
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Napisz wiadomość

Skontaktujemy się