Effeko sp. z o.o., NIP 7811913583, REGON: 362204038, KRS: 0000569721, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy: 50 000 PLN, siedziba: Polska, woj. wielkopolskie

Kontakt
tel.: (61) 307 28 40 
fax: (61) 666 00 32

Adres

ul. J. Słowackiego 38A/15

60-825 Poznań

Powrót

Instalacja nie wymaga zgłoszenia ani pozwolenia, gdy spełnia jeden z poniższych warunków:
•    gazy lub pyły są wprowadzane z instalacji do powietrza w sposób niezorganizowany, bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych lub za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej,
•    żadna z substancji wprowadzanych z instalacji do powietrza nie jest objęta poziomami dopuszczalnymi lub wartościami odniesienia w powietrzu.

Przykłady instalacji wymagających zgłoszenia:
•    instalacje do przeładunku lub magazynowania paliw płynnych (np.: zbiorniki paliw),
•    instalacje energetyczne opalane gazem ziemnym o nominalnej mocy cieplnej pomiędzy 1MW a 15 MW,
•    instalacje do nakładania powłok (np. malarnie), w których zużywa się mniej niż 1 Mg powłok rocznie, i do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych.

Przykłady instalacji wymagających pozwolenia na emisję do powietrza:
•    instalacje do spawania obejmujące więcej niż3 stanowiska,
•    zbiorniki materiałów sypkich — o pojemności większej niż 50 m3,
•    instalacje do nakładania powłok (np. malarnie), w których zużywa się więcej niż 1 Mg powłok rocznie.

Sankcje:
Kto eksploatuje instalację bez wymaganego pozwolenia lubz naruszeniem jego warunków, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności, albo grzywny (Art. 351 ust.1 POŚ).
Kto eksploatuje instalację na podstawie zgłoszenia, niezgodnie ze złożoną informacją w zgłoszeniu lub rozpoczyna eksploatację przed upływem 30 dni od dnia jego złożenia podlega karze grzywny (Art. 342 POŚ).
Koszt opracowania wniosku o uzyskanie decyzji ustalany jest indywidualnie.
Wszystkie sprawy prowadzimy do końca, czyli do momentu wydania decyzji lub przyjęcia zgłoszenia przez organ prowadzący sprawę.

Emisje do powietrza

Eksploatacja instalacji powodującej emisję gazów i pyłów do powietrza może wymagać uregulowania w postaci pozwolenia na emisję do powietrza lub zgłoszenia instalacji.

Instalacja wymaga zgłoszenia, gdy przekracza progi wymienione w §2.4. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia, a nie przekracza progów określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia. Do eksploatacji instalacji wymagającej zgłoszenia można przystąpić, jeżeli organ właściwy do jego przyjęcia w terminie 30 dni od przyjęcia zgłoszenia, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Pozwolenia, z uwagi na wprowadzane gazy i pyły, wymagają instalacje przekraczające progi z załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881). Pozwolenie wymagane jest również w przypadku, gdy jakakolwiek z substancji wprowadzanych do powietrza z wszystkich rodzajów instalacji położonych na terenie jednego zakładu powoduje przekroczenie 10% dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10% wartości odniesienia, uśrednionych dla jednej godziny.
 

 

 

Imię/ Nazwa firmy
Numer telefonu
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Napisz wiadomość

Skontaktujemy się

Imię/ Nazwa firmy
Numer telefonu
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Napisz wiadomość

Skontaktujemy się

Imię/ Nazwa firmy
Numer telefonu
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Napisz wiadomość

Skontaktujemy się