Effeko sp. z o.o., NIP 7811913583, REGON: 362204038, KRS: 0000569721, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy: 50 000 PLN, siedziba: Polska, woj. wielkopolskie

Kontakt
tel.: (61) 307 28 40 
fax: (61) 666 00 32

Adres

ul. J. Słowackiego 38A/15

60-825 Poznań

Powrót

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko przedsięwzięcia, które wymagają uzyskania decyzji środowiskowej dzielą się na dwa rodzaje:
•    zawsze znacząco oddziałujące na środowisko (wymagające obligatoryjnie przygotowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko),
•    potencjalnie znacząco oddziałujące na środowisko (wymagające przygotowania karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jeżeli właściwy organ określi taki wymóg w postanowieniu).
Do najczęściej spotykanych przedsięwzięć wymagających uzyskania decyzji środowiskowej można zaliczyć:
instalacje do przetwarzania odpadów,
punkty zbierania odpadów złomu metali,
instalacje do wytwarzania produktów przez mieszanie, emulgowanie lub konfekcjonowanie chemicznych półproduktów lub produktów podstawowych,
instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych,
centra handlowe wraz z towarzyszącą im infrastrukturą,
zabudowę usługową,
garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów o określonej w przepisach szczegółowych minimalnej powierzchni terenu ulegającego przekształceniu.

Łącznie to ok. 160 różnych przedsięwzięć, których realizacja musi być poprzedzona uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Decyzje środowiskowe wymagane są zarówno dla nowych inwestycji jak i dla rozbudowy, czy przebudowy istniejącej już inwestycji.
Koszt opracowania wniosku o uzyskanie decyzji ustalany jest indywidualnie.
Wszystkie sprawy prowadzimy do końca, czyli do momentu wydania decyzji przez organ prowadzący sprawę.

 

Decyzje środowiskowe

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (tzw. decyzja środowiskowa, DUŚ) jest jedną z najistotniejszych decyzji w procesie inwestycyjnym dla wybranych rodzajów przedsięwzięć. 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, decyzja środowiskowa wymagana jest jako załącznik do wniosku o wydanie innych decyzji administracyjnych takich jak np.:
•    decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych,
•    decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
•    zezwolenia na zbieranie odpadów złomu, zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
•    pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, w ramach szczególnego korzystania z wód,
•    zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
 

 

Imię/ Nazwa firmy
Numer telefonu
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Napisz wiadomość

Skontaktujemy się

Imię/ Nazwa firmy
Numer telefonu
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Napisz wiadomość

Skontaktujemy się

Imię/ Nazwa firmy
Numer telefonu
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Napisz wiadomość

Skontaktujemy się