Effeko sp. z o.o., NIP 7811913583, REGON: 362204038, KRS: 0000569721, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy: 50 000 PLN, siedziba: Polska, woj. wielkopolskie

Kontakt
tel.: (61) 307 28 40 
fax: (61) 666 00 32

Adres

ul. J. Słowackiego 38A/15

60-825 Poznań

Powrót

 II. Pobór wód i zrzut ścieków

Wymagania dotyczące pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub ziemi, w szczególności ich zakres i częstotliwość określone są zwykle w posiadanym przez zakład pozwoleniu zintegrowanym lub wodnoprawnym lub w:

  • rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
    w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.2014 poz.1800), lub

  • rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r.
    w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1757).

Pomiary ilości pobieranej wody prowadzi się, gdy nominalne zapotrzebowanie instalacji zlokalizowanych na terenie zakładu jest większe niż 100 m3/dobę lub w zależności od zapisów pozwoleń wodnoprawnych i zintegrowanych. Natomiast jakość wody pobieranej obligatoryjnie bada się jedynie w przypadku wody na potrzeby bytowe określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015, poz. 1989).

Wyniki pomiarów z zakresu poboru wód i odprowadzania ścieków należy przekazywać organom wydającym pozwolenia oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w określonej formie zgodnej z  rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz.U.2008 nr 215 poz.1366)

 

 III. Odpady

W przypadku przekazywania wybranych rodzajów odpadów do składowania podmiot przekazujący odpad powinien sporządzić tzw. charakterystykę odpadu. W karcie zawiera się m.in. wyniki badań składu danego odpadu których zakres określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1277). Jeśli proces, w którym powstaje odpad jest regularny i nie zmieniany badania powtarza się z regularnością wskazaną w charakterystyce odpadu. Jeśli odpady powstają w procesach nie charakteryzujących się regularnością, wtedy badania należy wykonywać dla każdej partii odpadów przekazywanych na składowisko.

Szczegółowe obowiązki dotyczące badań odpadów przekazywanych do składowania opisane są w art. od 110 do 120 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

 

Pomiary

Prowadzenie działalności gospodarczej może wiązać się obowiązkiem prowadzania pomiarów emisji gazów i pyłów do powietrza, ilości i składu pobranej wody oraz odprowadzanych ścieków czy składu odpadów.

 

 I. Emisje do powietrza

Obowiązek prowadzenia pomiarów emisji gazów i pyłów do powietrza reguluje Ustawa Prawo ochrony środowiska. Wskazuje ona 3 formy pomiarów emisji, do jakich mogą zostać zobowiązani prowadzący instalacje oraz użytkownik urządzenia:

  • pomiary ciągłe,

  • pomiary okresowe,

  • pomiary wstępne.

Wykaz instalacji objętych obowiązkiem pomiarów ciągłych i okresowych doprecyzowany został w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 roku w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. 2014 poz. 1542). Nawet, gdy instalacja nie została wymieniona w ww. rozporządzeniu organ wydający pozwolenie na emisję z instalacji może nałożyć na prowadzącego instalację obowiązek prowadzenia pomiarów okresowych. Wyniki tych pomiarów należy przedkładać organowi ochrony środowiska wydającemu pozwolenie oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.

Do przeprowadzenia pomiarów wstępnych zobligowani są prowadzący instalacje wymagające pozwolenia, w tym instalacje nowo zbudowane lub istotnie zmienione. Pomiary takie należy przeprowadzić w terminie 14 dni od zakończenia rozruchu lub w innym terminie - jeśli taki został wskazany przez organ wydający pozwolenie. Następnie w ciągu 30 dni od zakończenia pomiarów należy przekazać ich wyniki.

Wyniki pomiarów należy przechowywać przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczą.

Sankcje:

Kto będąc zobowiązany do prowadzenia ciągłych lub okresowych lub wstępnych pomiarów nie prowadzi ich i nie przechowuje w wymaganym okresie podlega karze grzywny (Art. 340 POŚ).

Kto, będąc do tego obowiązany, nie przedkłada właściwym organom wyników pomiarów, podlega karze grzywny (Art. 341 POŚ).

 

 

Imię/ Nazwa firmy
Numer telefonu
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Napisz wiadomość

Skontaktujemy się

Imię/ Nazwa firmy
Numer telefonu
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Napisz wiadomość

Skontaktujemy się

Imię/ Nazwa firmy
Numer telefonu
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Napisz wiadomość

Skontaktujemy się