Effeko sp. z o.o., NIP 7811913583, REGON: 362204038, KRS: 0000569721, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy: 50 000 PLN, siedziba: Polska, woj. wielkopolskie

Kontakt
tel.: (61) 307 28 40 
fax: (61) 666 00 32

Adres

ul. J. Słowackiego 38A/15

60-825 Poznań

Powrót

Zestawienie o wysokości należnej opłaty środowiskowej składa się do 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy do urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. Wyjątkiem jest opłata za emisję z spalania paliw w silnikach spalinowych, która składana jest do urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na siedzibę podmiotu korzystającego ze środowiska.
Opłatę uiszcza się w przypadku przekroczenia progu 800 zł. Próg ten dotyczy każdego z rodzajów korzystania ze środowiska osobno (np. wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, składowanie odpadów).
Od 2016 r. włącznie zestawienie o wysokości należnej opłaty środowiskowej składa się do urzędu marszałkowskiego tylko, jeżeli dla co najmniej jednego rodzaju korzystania ze środowiska (emisja do powietrza, składowanie odpadów) przekroczono próg 100 zł. Poniżej tego progu nie ma obowiązku wysyłania zestawiania do urzędu, jednak nie zwalnia to z obowiązku naliczenia opłat (co najmniej w celu ustalenia, czy możliwe jest skorzystanie z ww. zwolnienia).
W ramach współpracy oferujemy kompleksową realizację obowiązku naliczenia wysokości opłaty środowiskowej, w tym:
określenie zakresu korzystania ze środowiska,
naliczenie wysokości opłaty za korzystanie ze środowiska wraz z wypełnieniem zestawienia do urzędu marszałkowskiego.
Sankcje:
Jeśli podmiot korzystający ze środowiska zobowiązany do sporządzenia wykazu opłat środowiskowych, nie przedłoży go lub jego zawartość będzie nasuwała wątpliwości, marszałek województwa może naliczyć opłatę w imieniu podmiotu, uwzględniając dostępne dane lub pomiary WIOŚ.  Ponadto, ten kto nie przedłoży wykazu dotyczącego opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wyznaczonym terminie, podlega karze grzywny, a zaległa opłata za korzystanie ze środowiska podlega wpłacie powiększonej o odsetki podatkowe.

Opłaty środowiskowe

Ustawa Prawo ochrony środowiska w artykułach 273 oraz 284 określa zakres korzystania ze środowiska, za który naliczana jest tzw. opłata środowiskowa. Wysokość opłaty podmiot korzystający ze środowiska oblicza we własnym zakresie i wnosi na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego, przedkładając jednocześnie do ww. urzędu zestawienie o wysokości opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
Przed  wejściem w życie nowej ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne opłaty za korzystanie ze środowiska były ponoszone za: 
•    wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
•    wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
•    pobór wód;
•    składowanie odpadów (na składowiskach).

Zgodnie ze zmianami wdrożonymi przez ww. ustawę od 2018 r. włącznie opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska naliczane są wyłącznie w zakresie:
•    wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza;
•    składowania odpadów (na składowiskach).

Opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub od ziemi oraz za pobór wody z własnego ujęcia naliczane są przez nowy organ Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w podstawi opłat za tzw. usługi wodne.
 

 

Imię/ Nazwa firmy
Numer telefonu
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Napisz wiadomość

Skontaktujemy się

Imię/ Nazwa firmy
Numer telefonu
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Napisz wiadomość

Skontaktujemy się

Imię/ Nazwa firmy
Numer telefonu
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Napisz wiadomość

Skontaktujemy się