Effeko sp. z o.o., NIP 7811913583, REGON: 362204038, KRS: 0000569721, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy: 50 000 PLN, siedziba: Polska, woj. wielkopolskie

Kontakt
tel.: (61) 307 28 40 
fax: (61) 666 00 32

Adres

ul. J. Słowackiego 38A/15

60-825 Poznań

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Effeko sp. z o.o. działając etycznie szanuje prawo do ochrony danych osobowych klientów, pracowników, kontrahentów i partnerów. W związku z tym, chcemy przedstawić Państwu najważniejsze zasady ochrony danych osobowych funkcjonujące w naszej Spółce.

Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości w zakresie ochrony Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt poprzez wskazany adres poczty elektronicznej biuro@effeko.pl, z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji.

Kontakt

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Gdy uznają Państwo że, naruszyliśmy obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące ochrony danych osobowych mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. W Polsce funkcję tą pełni Urząd Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/) 
Czy będziemy przekazywać Państwa dane?
Do realizacji niektórych celów, możemy korzystać z usług wyspecjalizowanych firm zewnętrznych. Podmioty, które wspierają nas w realizacji naszych działań to głównie:

  • firmy świadczące usługi hostingowe,
  • dostawcy systemów informatycznych.

W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody mają Państwo prawo do wycofania jej w dowolnym momencie ale samo wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
Realizacja przysługujących Państwu praw jest bezpłatna chyba, że zgodnie z regulacjami prawnymi uznamy Państwa żądania w sposób oczywisty za nieuzasadnione oraz nadmierne w takim przypadku możemy pobrać opłatę o rozsądnej wysokości adekwatną do poniesionego trudu przy realizowaniu wniosków o realizację praw. Wszelkiego rodzaju wnioski staramy się realizować bez zbędnej zwłoki odpowiemy na pewno w ciągu miesiąca. W przypadku wydłużenia czasu realizacji, co oznacza realizowanie wniosku dłużej niż miesiąc poinformujemy Państwa o tym fakcie i podamy przyczynę wydłużenia czasu realizacji  żądania.

Prawo do sprostowania danych osobowych. Jeżeli uznasz, że dane osobowe, które są przetwarzane przez nas nie są już aktualne lub są niekompletne mają Państwo możliwość żądania poprawienia tych informacji. Zanim dokonamy edycji danych, które posiadamy w naszych systemach informatycznych możemy poprosić o informację potwierdzające autentyczność danych, które mają zostać zmodyfikowane. 
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Prawo to pozwala na żądanie wstrzymania przetwarzania Państwa danych osobowych:

  • gdy kwestionują Państwo poprawność danych i na czas weryfikacji poprawności danych mamy zaprzestać ich przetwarzania,
  • gdy działania wykonywane przez nas na danych osobowych są niezgodne z prawem,
  • gdy dane są Państwu potrzebne do działań związanych z roszczeniami, mimo tego, że Effeko, jako Administrator nie potrzebuje już tych danych,
  • gdy wnoszą Państwo sprzeciw wobec jednego z naszych celów przetwarzania, ale musimy zweryfikować czy wniosek do nas kierowany jest zasadny.

Regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych gwarantują Państwu szereg praw, z których możesz korzystać wszędzie tam gdzie twoje dane są przetwarzane. 
Prawo dostępu do danych osobowych. Jako osoba przekazująca nam swoje dane osobowe mają Państwo prawo wiedzieć, jakie informacje posiadamy na Państwa temat oraz w jaki sposób i w jakich celach je przetwarzamy.

Jakie prawa Państwu przysługują?

Prawo do usunięcia danych. Prawo to umożliwia żądanie od Administratora usunięcia danych osobowych. Proszę pamiętać jednak, że prawo to nie zawsze może być zrealizowane. Nie usuniemy danych np. gdy są nam niezbędne do wywiązania się z obowiązków nałożonych na Effeko przez przepisy prawa.
Prawo do sprzeciwu przysługuje Państwu wobec czynności przetwarzania, które realizujemy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, gdy przetwarzanie to wpływa na Państwa prawa lub wolności. Gdy, żądanie to będzie zasadne zaprzestaniemy ich przetwarzania w tym celu.
Prawo do przenoszenia danych. Powołując się na to prawo Administrator zobligowany jest, jeśli tylko posiada takie możliwości techniczne oraz organizacyjne do przesłania w formacie ustrukturyzowanym i powszechnie używanym danych przetwarzanych w systemach informatycznych. 

W Effeko na podstawie procesu szacowania ryzyka wdrożyliśmy zabezpieczenia, które minimalizują prawdopodobieństwo wycieku danych osobowych. Zabezpieczenia jakie wdrożyliśmy swoim zakresem obejmują zarówno: obszar bezpieczeństwa osobowego (np. realizujemy szkolenia z ochrony danych osobowych), bezpieczeństwa fizycznego (np. przechowujemy dokumentację nadzorowanych pomieszczeniach i dodatkowo umieszczamy je w szafach zamykanych na klucz) jak i bezpieczeństwa teleinformatycznego (np. szyfrujemy dyski twarde naszych komputerów). Podejście to sprawia, że dane które nam przekazujesz są bezpieczne!

Jak chronimy Państwa dane?

Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości w zakresie ochrony Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt poprzez wskazany adres poczty elektronicznej biuro@effeko.pl, z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji.

Effeko przed rozpoczęciem czynności przetwarzania danych osobowych każdorazowo identyfikują cel, podstawę prawną do ich przetwarzania oraz określają okres retencji danych. Państwa dane osobowe przetwarzane są nam zwykle:

  • ze względu na realizację umowy, która wiąże Państwa z Effeko, lub działania niezbędne do jej zawarcia (Art. 6 ust. 1 lit. b),
  • ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator (Art. 6 ust. 1 lit. c),
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią(Art. 6 ust. 1 lit. f),
  • na podstawie uzyskanej od Państwa zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a).

Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest  Effeko sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy ul. J. Słowackiego 38A/15 w Poznaniu

Kim jest administrator danych osobowych?

Każdorazowo dokładamy wszelkich starań by zostali Państwo poinformowani o celu przetwarzania danych osobowych, podstawie prawnej tego przetwarzania, okresie retencji danych i wszystkich innych informacjach wymaganych przez RODO w ramach realizacji obowiązku informacyjnego.